Meldplicht

Meldplicht

Meldingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieringen van terrorisme (Wwft) dienen zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen te worden gedaan aan de FIU-Nederland (’tipping-off’ verbod).