Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Haan & Hilbers B.V.
1. De Haan Hilbers notarissen en De Haan & Hilbers notarissen zijn handelsnamen van De Haan & Hilbers B.V. (hierna ‘DHHN’), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34342770 met als doel het uitoefenen van een notarispraktijk in de meest ruime zin. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de lijst van personen die direct of indirect aandelen in DHHN houden (hierna ‘Partners’).
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DHHN aanvaarde (vervolg)opdrachten en alle overige werkzaamheden. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DHHN, ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. DHHN is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever (hierna ‘Opdrachtgever’).
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens DHHN bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, waaronder alle werknemers van DHHN, en/of die enige aansprakelijkheid hebben in dit verband, alsook ten behoeve van alle Partners.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Met het verstrekken van de opdracht verklaart Opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden. In de volgende situaties is in ieder geval sprake van een (impliciete) erkenning van het verlenen van een opdracht: het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door DHHN opgemaakte (ontwerp)akte, een uitgebracht persoonlijk advies, als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden en DHHN dientengevolge alle ter zake werkzaamheden start.
6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart DHHN voor aanspraken van derden.
7. Indien een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van DHHN. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
8. De keuze van de door DHHN in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met Opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DHHN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever machtigt DHHN eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
9. Indien Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door DHHN ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, is Opdrachtgever jegens DHHN gehouden die derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door die derde worden aanvaard.
10. Op alle opdrachten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna ‘Wwft’ ) van toepassing. In dat kader zijn DHHN onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan Opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat alsmede zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de FIU-Nederland te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. Opdrachtgever vrijwaart DHHN voor aanspraken van derden ten gevolge van ten onrechte gedane meldingen in het kader van de Wwft.
11. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke DHHN naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden door Opdrachtgever of derden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DHHN ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
12. DHHN licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. DHHN deelt tijdig aan opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. DHHN mag de kosten van de werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium door DHHN periodiek worden vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven en vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten.
13. DHHN is steeds gerechtigd van Opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht (periodiek) betaling van (een voorschot op) het honorarium, kosten, verschotten en omzetbelasting te verlangen. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij Opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
14. Indien voor opdrachten offertes zijn afgegeven, heeft DHHN het recht extra werkzaamheden, die niet bekend waren op het moment van het opmaken van de offerte dan wel het verlenen van de opdracht, op basis van aan de opdracht bestede uren te declareren.
15. Betaling van declaraties dient, tenzij schriftelijk anders is vermeld of overeengekomen, te zijn geschied vóór het tijdstip van ondertekenen van de (notariële) akte.
16. Alle betalingen dienen te geschieden op een ten name van DHHN gestelde bankrekening, zoals vermeld op de betreffende factuur. Bij betaling in contanten dienen de wettelijk gestelde maximumbedragen in acht te worden genomen.
17. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde Opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van Opdrachtgever. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever is DHHN gerechtigd voor of van Opdrachtgever ontvangen gelden alsmede het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisambt waartoe Opdrachtgever is gerechtigd, te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen Opdrachtgever aan DHHN verschuldigd is.
18. Een vordering op DHHN vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. DHHN betaalt op grond van de beleidsregel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna ‘KNB’) alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
19. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval DHHN aansprakelijk is voor fouten van door DHHN ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door DHHN bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede ook voor het geval DHHN aansprakelijk is voor het ten onrechte weigeren van haar diensten en daaruit schade mocht voortvloeien. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte casu quo gevolgschade is uitgesloten. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden van deze verzekering.
20. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
21. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van DHHN jegens Opdrachtgever beperkt tot tweemaal het door DHHN in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium tot een maximumbedrag van tienduizend euro.
22. De notarissen van DHHN houden zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
23. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
24. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
25. Indien aan de opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is verstrekt, is de Nederlandse tekst bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie bindend.
General Terms and Conditions of De Haan & Hilbers B.V.
1. De Haan Hilbers notarissen and De Haan & Hilbers notarissen are trade names of De Haan & Hilbers B.V. (hereinafter to be referred to as ‘DHHN’), a limited liability company, incorporated at Haarlem and registered at the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34342770 with the object of operating a firm of civil-law notaries, in the broadest sense of the word. A list of persons who, directly or indirectly, hold shares in DHHN (hereinafter ‘Partners’) is available upon request.
2. These general terms and conditions are applicable to all (subsequent) assignments and all other work accepted by DHHN. All assignments are exclusively accepted and executed by DHHN, refusing the application of article 7:404, 7:407 section 2, 7:409 and 7:422 section 1 under b of the Dutch Civil Code, even if it is the (tacit or express) intention to have a specific individual execute the assignment. DHHN is the only other party to the agreement with the Principal (hereinafter ‘Principal’).
3. These general terms have also been stipulated for the benefit of all those who are involved in the execution of the assignment on behalf of DHHN, including all employees of DHHN, and/or who bear any liability in this respect, as well as for the benefit of the Partners.
4. Applicability of the Principal’s general terms and conditions is expressly excluded.
5. In granting the assignment, the Principal certifies to agree with these general terms. The following situations in any event qualify as an (implicit) acknowledgement of granting an assignment: the unchallenged receipt of a (draft) deed drafted by DHHN, any personal advice that has been issued, when the notary receives a purchase agreement which stipulates that the notary shall execute the deed of transfer and DHHN starts carrying out any work to that effect.
6. The execution of the granted assignment shall exclusively take place for the benefit of the Principal. Third parties cannot derive any rights from the substance of the work performed and executed. The Principal shall hold DHHN harmless against claims from third parties.
7. Should an assignment be granted by several persons, each of them shall be severally liable for settling DHHN’s invoice. Should the assignment be granted by a physical person on behalf of a legal entity, the assignment shall be deemed to have also been granted by the physical person.
8. DHHN shall, insofar as possible, consult with the Principal regarding the third parties DHHN engages in the assignment, exercising due care. DHHN is not liable for shortcomings of said third parties. The Principal authorizes DHHN to accept any liability restrictions stipulated by third parties, on behalf of the Principal. The applicability of article 6:76 of the Dutch Civil Code is excluded.
9. Should the Principal inform a third party of the content of the work DHHN performed on his behalf, the Principal shall be obligated, vis a vis DHHN, to point out to said third party that it is to, and shall make sure that it does, accept these general terms.
10. All assignments are subject to the ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ ‘The Act for prevention of money laundering and funding of terrorism’ (hereinafter to be referred to as ‘Wwft’ ). In this respect, DHHN is i.a. obligated to conduct a client research in connection with the service it provides to the Principal, which research shall i.a. comprise determining and verifying the identity as well as reporting any unusual situations or transactions to the FIU-Netherlands, without notifying the parties involved in the assignment. The Principal shall hold DHHN harmless against claims of third parties due to reports made erroneously in the context of the Wwft.
11. The Principal is obligated to supply all details and documents that DHHN considers necessary for the execution of the assignment granted. The Principal shall do so in a timely fashion and in the desired form and manner. The additional costs and fees ensuing from the delay in the execution of the assignment, due to the fact that the required details and documents were not supplied, not supplied in time or not supplied appropriately by the Principal or third parties, are to be borne by the Principal. The Principal guarantees the correctness, completeness and reliability of the details and documents supplied to DHHN, insofar as the nature of the assignment does not require otherwise.
12. DHHN shall inform the principal in a clear and timely fashion regarding the financial implications of involving DHHN. DHHN shall inform the principal in a timely fashion, should additional expenses be charged, in excess of what has been agreed upon. DHHN may not charge any work it performs to any other assignment, any other part of the assignment or any one else other than the principal.
13. Upon acceptance of and during the assignment, DHHN is always entitled to require that the Principal (periodically) pay (an advance of) the fees, the costs, out-of-pocket expenses and VAT. Advances shall be settled with the last invoice by virtue of the assignment. Upon conclusion of the assignment, the Principal is deemed to have accepted the correctness of the invoice, unless the Principal has submitted a prior complaint in writing.
14. Should quotations have been submitted for assignments, DHHN shall be entitled to charge for additional work, unknown at the time the quotation was drafted or at the time the assignment was granted, based on the hours spent on the assignment.
15. Payment of invoices, unless otherwise agreed or specified in writing, shall have occurred prior to the time of signing the (notarial) deed.
16. All payments shall be made to a bank account to the name of DHHN, as specified on the invoice concerned. The maximum legal amounts are to be considered in the event of a payment in cash.
17. Upon expiration of the term of payment, the Principal shall be in default and shall owe a statutory interest rate for overdue payment which equals the legal interest rate. Should collection measures be taken against the Principal who is in default, the expenses concerning the debt collection shall be borne by the Principal. Unless the Principal immediately raises objections in writing by return of post, DHHN shall be entitled to settle and use (cause to use) any amounts received for or from the Principal as well as the payable portion of the balance of the trust client bank account as referred to in article 25 of the Notary Act to which the Principal is entitled, with and for payment of the amount the Principal owes DHHN.
18. An amount receivable from DHHN due to payment of monies by virtue of the legal act laid down in the deed, cannot be assigned nor pledged. Pursuant to the policy rule of the Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, the Royal Federation of Civil-law Notaries, (hereinafter to be referred to as ‘KNB’), DHHN shall only pay amounts to anyone who is party to a deed and/or is entitled to payment by virtue of a legal act laid down in the deed, save the exceptions stipulated in the policy rule.
19. The notary’s liability is limited to the coverage for which a professional risk indemnity insurance has been entered into, increased by any excess insurance. The applicable professional rules and codes of conduct stipulate minimum standards for such an insurance. Aforementioned liability restriction also applies if DHHN is liable for errors committed by third parties engaged by DHHN or for faulty performance of equipment, software, data bases, registers or other matters, none excluded, used by DHHN in the execution of the assignment, as well as in the event DHHN is liable for erroneously refusing to provide its services, hence causing damages. Any liability for indirect or consequential damages is excluded. The terms of the policy of this insurance are available for perusal upon request.
20. Any right to compensation shall in any case expire twelve months subsequent to the event from which the liability ensues directly or indirectly; this does not exclude the provision in article 6:89 of the Civil Code.
21. If and insofar as, for whichever reason, no payment should take place pursuant to aforementioned professional liability insurance, any liability on the part of DHHN vis a vis the Principal, shall be limited to twice the fees DHHN has charged for the assignment concerned to a maximum amount of ten thousand Euro.
22. The notaries of DHHN shall comply with all existing professional rules and codes of conduct. These rules have been explained in a consumer leaflet “ Spelregels voor de notaris en consument”, drafted by the KNB in cooperation with the Consumers’ Association and Vereniging Eigen Huis. This leaflet has been posted on www.knb.nl and can be made available upon request.
23.There is a regulation relating to complaints and disputes for notaries. See www.knb.nl and www.degeschillencommissie.nl.
24. The services provided and any liability claims are subject to Dutch law. The Dutch court or the dispute settlement committee have sole jurisdiction to settle any disputes.
25.Should the Principal have been forwarded a translation of these general terms and conditions, the Dutch text shall prevail in the event of any discrepancy in substance, scope or interpretation.